Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Zgodnie z RODO zbieramy i przetwarzamy Państwa dane tylko dla potrzeb realizacji usługi. Informujemy dodatkowo, że jesteśmy administratorem przetwarzającym Państwa dane. Pragniemy więc poinformować, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Więcej informacji znajdą Państwa na stronie Polityka prywatności

OK
 

OFERTA KONSERWACJI DOMOFONÓW KODOWANYCHFirma "Tech-home Skoczyński Zbigniew" proponuje stałą konserwację domofonów kodowanych.

Podpisując umowę konserwacyjną otrzymujecie państwo gwarancję, że sprzęt konserwowany przez naszą firmę będzie sprawny przez cały okres konserwacji, a usterki będą usuwane w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia o awarii.

Koszt konserwacji ustalany jest indywidualnie ze wspólnotą( cena 1,30-1,70 zł od jednego lokalu).

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. Przeglądy instalacji domofonowej pod kątem zwarć.
2. Bezpłatne naprawy słuchawek domofonu w ramach konserwacji.
3. Bezpłatne naprawy urządzenia sterującego pracą domofonu i kasety zewnętrznej.
4. Naprawa rygla elektrycznego w drzwiach wejściowych.
5. Utrzymywanie domofonów w takim stanie technicznym , aby działały bezawaryjnie i można z nich bylo     korzystać bez przeszkód.
6. Wykonawca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy zobowiązany jest realizować je zgodnie     ze sztuką budowlaną, przepisami BHP, p-poż. i zgodnie z regulaminem porządku domowego.

Firma istnieje od 1992, właściciel posiada tytuł Technika Elektryka Dyplomowanego. Uprawnienia elektryczne nr. 4110/EG1/07, dozór elektryczny nr. 1109/DG1/07

Posiadamy aktualną autoryzację producenta domofonów kodowanych firmy "PROEL" do montażu i konserwacji.UMOWA KONSERWACJIUMOWA NR.................................
O ŚWIADCZENIE USŁUG KONSERWACYJNYCH DOMOFONÓW


Zawarta w dniu................................w Warszawie.

Pomiędzy...................................................... .......................................................

w imieniu której działają:
1....................................................................
2....................................................................
3....................................................................
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Zbigniewem Skoczyńskim, ul. J. Kaczmarskiego 46/50 lok. 66A, Warszawa. Właścicielem firmy "Tech-home Skoczyński Zbigniew" NIP- 521-112-97-10. Tel. 0-501-109-154.

Reprezentowanym przez:

1. Zbigniewa Skoczyńskiego
Działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr.35228 wydanej przez Burmistrza Gminy Warszawa- Centrum , zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

PAR.1.


Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi w zakresie konserwacji domofonów w blokach przy ul. ............................................. w Warszawie
1. Ilość lokali-............

PAR.2.


1. strony ustalają koszt świadczenia usług o których mowa w PAR.1. na kwotę ..............zł. netto od 1     mieszkania miesięcznie, przemnożoną przez ilość mieszkań podlegających konserwacji zapisanych w     PAR.1.
2. Do w/w kwoty zostanie doliczony 8% podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami skarbowymi -     usługa konserwacyjna.
3. Rozliczenie następować będzie w oparciu o przedstawioną fakturę po zakończeniu miesiąca liczonego     od daty podpisania umowy.
4. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu w terminie 14 dni os daty otrzymania faktury z konta     Zleceniodawcy .........................................................................................................................................     na konto Wykonawcy: Millennium - 80 1160 2202 0000 0000 8282 6306.

PAR.3.


ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY
1. Przeglądy instalacji domofonowej pod kątem zwarć.
2. Bezpłatne naprawy słuchawek domofonu w ramach konserwacji.
3. Bezpłatne naprawy urządzenia sterującego pracą domofonu i kasety zewnętrznej.
4. Naprawa rygla elektrycznego w drzwiach wejściowych.
5. Utrzymywanie domofonów w takim stanie technicznym , aby działały bezawaryjnie i można z nich bylo     korzystać bez przeszkód.
6. Wykonawca realizując zadania wynikające z niniejszej umowy zobowiązany jest realizować je zgodnie     ze sztuką budowlaną, przepisami BHP, p-poż. i zgodnie z regulaminem porządku domowego.

PAR.4.


1. Usterki domofonu wynikające z niewłaściwego użytkowania (wandalizm) nie podlegają konserwacji     domofonu.
2.Usterki wynikające z punktu 1. PAR.4. Wykonawca naprawi na osobne zlecenie Zleceniodawcy po     uprzednim ustaleniu terminu i kosztów takiej naprawy.

PAR.5.


1.Zleceniodawca zobowiązuje się w razie potrzeby umożliwić dostęp do urządzeń technicznych     niezbędnych do realizacji prac objętych niniejszą umową.

PAR.6.


KARY

1. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań konserwacyjnych lub zabezpieczających w     okresie dłuższym niż 24 h od chwili zgłoszenia (telefonicznego) Zleceniodawcy przysługuje prawo     naliczania kar w wysokości 3% kosztów miesięcznej konserwacji danej posesji za każdy dzień zwłoki     licząc od dnia zgloszenia z możliwością potrącenia z najbliższej faktury.
2. W przypadku nie podjęcia działań o których mowa w pkt.1 przez okres trzech dni od daty zgłoszenia     Zleceniodawca dokona naprawy własnym staraniem i za dany miesiąc nie zapłaci za konserwację     danej posesji w której nastąpiła awaria.
3. W przypadku zwłoki w zapłacie za konserwację domofonów o którym mowa jest w PAR.2. pkt. 4.     Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe (dziennik ustaw).

PAR.7.


1. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od     dnia............................r.
2. Zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu podpisanego przez obie     strony pod rygorem nieważności.

PAR.8.


1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron przy zachowaniu 1 miesiecznego terminu     wypowiedzenia licząc od pierwszego dnia miesiąca po dacie złożenia wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym może nastapić w przypadku:
    a. rażącego naruszenia postanowień umowy.
    b. utracenia przez Wykonawcę stosownych uprawnień potrzebnych do realizacji umowy.
3. Wykonawca ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
    c. uniemożliwienia realizacji prac wynikających z przedmiotu umowy.
    d. zalegania z płatnościami ponad dwa miesiące.

PAR.9.


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu     Cywilnego.

PAR.10.


Wszelkie spory wynikle w trakcie trwania niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić polubownie, w przeciwnym razie do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy dla siedziby Zleceniodawcy Sąd Gospodarczy.

PAR.11.


1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym otrzymują
- Wykonawca
- Zleceniodawca

        Zleceniodawca                                                                                                       Wykonawca
........................................                                                                                   ...........................................
UMOWA NA MONTAŻ DOMOFONUUMOWA NR / ................................. / 2009
NA MONTAŻ DOMOFONU


Zawarta w dniu ................................ w Warszawie.

Pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową Budynku .................................................... zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez jej Zarząd w osobach:

 1. ...................................................................
 2. ...................................................................
 3. ...................................................................
 4. ...................................................................

a: Panem Zbigniewem Skoczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Tech-home Skoczyński Zbigniew" z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Kaczmarskiego 46/50 lok. 66 A, działającym na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej nr 349633, REGON 011583243, NIP- 521-112-97-10.

PAR.1.


 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na: montażu instalacji domofonowej, kompleksowo do wszystkich lokali wraz z dokumentacją w/g wykazu zawartego w Załączniku nr 1 - Oferta Wykonawcy w budynku przy ul. ........................................ , Warszawa.


PAR.2.


 1. Termin rozpoczęcia robót 14 dni roboczych po podpisaniu Umowy.
 2. Termin zakończenia robót 30 dni od dnia podpisania Umowy.
 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren w dniu podpisania Umowy.
 4. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę bezusterkowego protokółu odbioru przedmiotu Umowy.


 5. PAR.3.


  1. Prace ujęte w PAR.1 Umowy powinny być wykonane i odebrane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.
  2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów , przy użyciu własnych urządzeń , maszyn i narzędzi.


  PAR.4.


  W przypadku wprowadzenia zmian do Umowy w czasie jej realizacji z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wyrazić zgodę na te zmiany i przyjąć je do realizacji.

  PAR.5.


  Dla zapewnienia sprawnej realizacji niniejszej Umowy strony przyjmują na siebie obowiązki:
  1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia frontu robót.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do:
   1. wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej techniki i aktualnymi przepisami.
   2. ochrony mienia ,zabezpieczenia budowy pod względem BHP i ppoż.we własnym zakresie oraz utrzymania porządku w trakcie robót i po ich zakończeniu: usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie szkód w czasie prowadzenia robót, a powstałych z winy Wykonawcy.
   3. stosowania materiałów i urządzeń podlegających wbudowaniu na stałe o odpowiedniej jakości , posiadających aktualne aprobaty techniczne , atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia oraz okazania tych dokumentów na każde żądanie inspektora nadzoru.
  3. W przypadku niewykonania robót w terminie określonym w PAR.2 ust.2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.
  PAR.6.


  1. Za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest:
   ..........................................
  2. Nad prawidłowym przebiegiem robót nadzór sprawować będzie:
   - ze strony Zamawiającego Inspektor Nadzoru ............................. Upr. Nr ......................
   - ze strony Wykonawcy Kierownik Budowy Zbigniew Skoczyński Upr. Nr 4110/EG1/07


  PAR.7.


  1. Ponieważ domofony zostaną zainstalowane w promocji w/g Oferty, zaraz po montażu i oddaniu do użytku domofonów Wspólnota Mieszkaniowa zobowiązuje się do podpisania Umowy na Konserwację domofonów w cenie .......zł. netto miesięcznie od 1- mieszkania.


  PAR.8.


  Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

  PAR.9.


  1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w PAR.1 ust.1 strony ustalają wynagrodzenie
   w wysokości ..........................zł. brutto, załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy,
   słownie ( ...........................................................................................................).
  2. Uregulowanie zapłaty za wykonane robot nastąpi po zakończeniu prac, ich odbiorze potwierdzonym protokółem bezusterkowego, końcowego odbioru robót podpisanym przez obie strony, przy udziale przedstawiciela Wspólnoty Mieszkaniowej i Administracji.
  3. Podstawą wystawienia Faktury końcowej jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego wraz z (schemat, tabela kodów), dokumentami rozliczeniowymi.
  4. Termin płatności faktury VAT ustala się na 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę.
  5. Należność za roboty Zamawiający wpłaci na rachunek Wykonawcy:
   MILLENNIUM 80 1160 2202 0000 0000 8282 6306
  6. Za termin płatności strony ustalają datę dokonania dyspozycji przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.


  PAR.10.


  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
  1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłaceniu faktury.
  2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wartości przedmiotu zamówienia w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
   1. każdy dzień opóźnienia w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy. Po 14 dniach kalendarzowych opóźnienia kontynuowania prac, zostanie zlecone Innej firmie a kosztami obciążony Wykonawca.
   2. każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi od daty wyznaczonej na usunięcie wad 0,2% wartości Umowy nie więcej jednak niż 50% wynagrodzenia umownego brutto. Po 14 dniach kalendarzowych opóźnienia w usunięciu stwierdzonych usterek, ich likwidacja zostanie zlecona innej firmie na koszt Wykonawcy.
  4. Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.


  PAR.11.


  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

  PAR.12.


  Umowa obowiązuje od daty zawarcia.

  PAR.13.


  Wszelkie spory wynikłe przy realizacji Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  PAR.14.


  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu podpisanego przez obie strony.

  PAR.15.


  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

          Zamawiający                                                                                                       Wykonawca
  .....................................                                                                                   .....................................
  Tech-home Skoczyński Zbigniew
  ul. Modzelewskiego 46/50 lok. 66 A, 02-679 Warszawa
  kom: 501 109 154, mail:
  nr konta bankowego: Millennium - 80 1160 2202 0000 0000 8282 6306, NIP: 521-112-97-10

Wykonanie: AGINUS